Algemene voorwaarden

 

1. Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle producten en diensten van Grip op Koolhydraten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Grip op Koolhydraten en klant.
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
1.3 Indien de klant andere Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdig zijn van de hier weergegeven Algemene Voorwaarden dan worden de Algemene Voorwaarden van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.5 Grip op Koolhydraten kan deze Algemene Voorwaarden met een redelijke opzegtermijn wijzigen, rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van de klant.

2. Aanbod

2.1 Het aanbod van Grip op Koolhydraten heeft uitsluitend betrekking op de diensten en/of producten. In het aanbod van Grip op Koolhydraten is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen.
2.2 Grip op Koolhydraten heeft het recht een aanmelding van een klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Wij raden aan om het Grip op Koolhydraten programma in overleg met een huisarts te volgen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om het programma te volgen.
3.2 Grip op Koolhydraten sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend met de opvolging van de adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
3.3 Indien Grip op Koolhydraten toch aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de dienst c.q. product.
3.2 Grip op Koolhydraten heeft geen resultaatsverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten en/of beoogde doelstellingen van de klant.

4. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Grip op Koolhydraten aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

5. Betaling

5.1 Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Grip op Koolhydraten aangeboden betalingsmogelijkheden. Betaling vindt plaats voor aanvang van het programma. Pas na betaling ontvangt de klant toegang tot de diensten c.q. producten.

6. Herroepingsrecht
6.1 De klant kan de overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product/dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Grip op Koolhydraten mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van reden(en) verplicht.

6.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant (digitaal) heeft aangegeven de diensten af te willen nemen of het product heeft ontvangen.
6.4 Schendt de klant zijn verplichting bedoeld in het derde lid van dit artikel, is de klant aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product.
6.5 Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen per e-mail aan Grip op Koolhydraten  (yvonne@gripopkoolhydraten-online.nl) kenbaar te maken.

6.6 De klant retourneert het product zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij schriftelijk aan Grip op Koolhydraten kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.
6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.8 Grip op Koolhydratenvergoedt aan klant het aankoopbedrag van het product/de dienst, exclusief de verzendkosten en retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door klant aan Grip op Koolhydraten .
6.9 Terugbetaling geschiedt in de vorm van een tegoedbon welke te besteden is in de webshop van gripopkoolhydraten.nl.

7. Termijnen

7.1 Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als fatale termijnen.
7.2 Bij overschrijding van een leverings- of uitvoeringstermijn dient de klant Grip op Koolhydraten schriftelijk ingebreke te stellen, waarbij Grip op Koolhydraten alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de diensten c.q. de producten te leveren. Grip op Koolhydraten is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.

7.3 Indien Grip op Koolhydraten gegevens en/of informatie nodig heeft van de klant, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leveringstermijn of uitvoeringstermijn aan nadat de klant deze gegevens en/of informatie aan Grip op Koolhydraten heeft verstrekt.

8. Overmacht

8.1 Wanneer Grip op Koolhydraten door overmacht wordt verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen wordt de leveringstermijn verlengd. Van overmacht aan de zijde van Grip op Koolhydraten is sprake indien Grip op Koolhydraten verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen als gevolg van een omstandigheid van buiten, voorzien of onvoorzien, waarop Grip op Koolhydraten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Grip op Koolhydraten niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
8.2 Wanneer de overmachtssituatie tenminste 60 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.

9. Intellectueel eigendomsrechten

9.1 Tenzij anders overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten van het materiaal of enig ander werk voortkomend uit de overeenkomst bij Grip op Koolhydraten. De rechten rusten nimmer bij de klant.
9.2
De door Grip op Koolhydraten geleverde producten, diensten en/of documenten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 De inhoud van de website en de cursussen van Grip op Koolhydraten waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Grip op Koolhydraten en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de cursussen en website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de cursussen en website, informatie van de cursussen en op de website of ander materiaal getoond in de cursussen en op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Grip op Koolhydraten.
9.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door Grip op Koolhydraten ontwikkelde producten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Grip op Koolhydraten, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
10.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door n van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

10.3 De gegevens die de klant aan Grip op Koolhydraten verstrekt, zal Grip op Koolhydraten te allen tijde zorgvuldig bewaren.

11. Klachtenregeling

11.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of het leveren van producten dienen per email (yvonne@gripopkoolhydraten-online.nl) binnen 14 dagen na uitvoering dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Grip op Koolhydraten kenbaar te worden gemaakt.
11.2 Na genoemde termijn van 14 dagen, worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant.
11.3 Indien komt vast te staan dat de klacht gegrond is, heeft de klant de keuze tussen aanpassing van de verzonden factuur, het kosteloos herstellen, verbeteren of het opnieuw verrichten van de diensten of het leveren van een nieuw product.